E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Speciale ALV

Titel:
Speciale ALV
Wanneer:
do, 30. maart 2023, 20:30 h
Locatie:
LRRC - Leiden, Z-H
Categorie:
Club activiteiten

Omschrijving

Statutenwijziging

StatutenMiddels dit schrijven nodigt het bestuur u uit voor een speciale vergadering op 30 maart, aanvang 20:30.
Tijdens deze vergadering zullen de gewijzigde statuten in stemming worden gebracht.

Je kunt je stem ook per volmacht uitbrengen.

Toelichting:
Gewijzigde wetgeving maakt een wijziging van onze statuten noodzakelijk.

Voor het wijzigen van de statuten gelden strikte regels:

  • De uitnodiging voor de vergadering moet tenminste 14 dagen van te voren worden verzonden naar de leden. Middels dit schrijven is aan deze voorwaarde voldaan.
  • Op de vergadering dient tenminste 2/3 van alle leden aanwezig te zijn.
  • Indien het aantal aanwezige leden minder is dan 2/3 van het totaal, dan moet
    binnen vier weken een nieuwe vergadering worden belegd. Voor deze nieuwe
    vergadering is geen minimum aantal leden vereist.
  • Het bestuur hoopt jullie in groten getale te mogen ontmoeten op 30 maart. Mocht ondanks alles het vereiste minimum van 2/3 van het totaal aantal leden niet gehaald worden, dan zou de algemene ledenvergadering van 20 april een optie zijn om ook de statuten hernieuwd in stemming te brengen.

De nieuwe tekst van de statuten vind je hieronder.

Statuten

Definities
Artikel 1

In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:
- Vereniging: Leiden Road Runners Club;
- Algemene Vergadering: de algemene ledenvergadering van de Vereniging;
- Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;
- Atletiekunie: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie;
- leden: de leden van de Vereniging die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld
in artikel 4 van de statuten;
- schriftelijk: bij brief of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht, waaronder begrepen social media, mits aan
de secretaris het communicatiemiddel (het adres/account) kenbaar is gemaakt indien
dit persoonlijk is;
- interne media: de gebruikelijke voor alle leden toegankelijke communicatiekanalen
waarmee binnen de Vereniging door organen van de Vereniging wordt
gecommuniceerd met de leden en vice versa en waarmee de leden onderling kunnen
communiceren, zoals een clubblad, een website of een mobiele applicatie;
- ontstentenis: de situatie waarin een of meer van de bestuurders van de vereniging
niet meer in functie is als gevolg van aftreden, ontslag, of overlijden;
- belet: de situatie waarin een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of wil uitvoeren
door bijvoorbeeld ziekte, onbereikbaarheid of schorsing. Een direct of indirect
persoonlijk of tegenstrijdig belang valt niet onder belet. De beletregeling van
plaatsvervanging treedt dan niet in werking;
- demissionair: de situatie zoals omschreven in artikel 9 leden 10, 11 en 12.
- tegenstrijdig belang: de situatie waarin een bestuurder of een lid van een orgaan of
een lid van een commissie door een direct of indirect persoonlijk belang of door zijn
betrokkenheid bij een ander belang dat niet parallel loopt met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie, niet in staat moet
worden geacht het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming
of organisatie integer en onbevooroordeeld te bewaken op een wijze die van een
integer en onbevooroordeeld bestuurder of lid van het orgaan of lid van de commissie
mag worden verwacht.

Naam, zetel en oprichtingsdatum
Artikel 2

1. De Vereniging is genaamd Leiden Road Runners Club, hierna ook te noemen: de
Vereniging.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.
3. De Vereniging is opgericht op twaalf oktober negentienhonderdnegenentachtig (12-
10-1989).

Doel
Artikel 3

1. De Vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de atletiek- en de loopsport in
welke verschijningsvormen dan ook.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door lid te zijn van de
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, verder te noemen Atletiekunie, en binnen het
verband van de Atletiekunie het faciliteren en organiseren van en het laten
deelnemen aan trainingen, wedstrijden, evenementen, opleidingen en andere
activiteiten.
3. De Vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Lidmaatschap
Artikel 4

1. a. Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn.
b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de
Atletiekunie kunnen lid zijn van de Vereniging.
2. a. Leden worden op schriftelijk verzoek toegelaten door het Bestuur.
b. Het Bestuur is verplicht onmiddellijk het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te
vragen voor een ieder, die in de Vereniging actief de sport beoefent, enige
functie bekleedt of anderszins lid is van de Vereniging.
c. Het lidmaatschap van de Vereniging wordt overeenkomstig artikel 7 lid 6 door
het Bestuur onmiddellijk beëindigd indien het lid niet tot het lidmaatschap van deAtletiekunie wordt toegelaten, of wanneer de Atletiekunie het lidmaatschap heeft
beëindigd.
d. Leden van de Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van
wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen, beide in het kader van de
sportbeoefening.
e. Het Bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder 2.b
bepaalde is voldaan.
3. Ingeval van niet-toelating door het Bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
eerstvolgende Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten, dit met
inachtneming van het in lid 1 en lid 2 bepaalde.
4. Op voorstel van het Bestuur kan de Algemene Vergadering een lid wegens zijn
bijzondere verdiensten voor de Vereniging tot ‘erelid’ benoemen.
5. Het Bestuur houdt met inachtneming van de privacywetgeving een register bij waarin
de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer
en persoonlijk emailadres van de leden zijn opgenomen.

Rechten en verplichtingen
Artikel 5

1. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het
Bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander orgaan van de
Vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van een orgaan van
de Atletiekunie, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van
zowel de wereldatletiekbond genaamd World Athletics, de Europese atletiekbond
genaamd European Athletics, het International Paralympic Committee (IPC) als
van de Atletiekunie na te leven;
c. de statuten en reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak inzake
Doping, Seksuele intimidatie en matchfixing, alsmede de met betrekking tot
doping door World Athletics van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen
na te leven;
d. de doelstelling van de Vereniging te onderschrijven en daadwerkelijk mee te
willen werken aan de activiteiten van de Vereniging;
e. de belangen van de Vereniging niet te schaden.
2. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de Vereniging te gedragen
naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
3. De Vereniging kan door een besluit van het Bestuur, van de Algemene Vergadering of
van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden
opleggen.
4. De Vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover uit de statuten van de
Vereniging onderscheidenlijk van de Atletiekunie niet het tegendeel voortvloeit, ten
behoeve van de leden rechten bedingen. De Vereniging kan in een voorkomend gevalten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding
vorderen, tenzij het lid het Bestuur schriftelijk mededeelt het Bestuur daartoe niet te
machtigen.
5. De Vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover dit in de statuten van de
Vereniging onderscheidenlijk van de Atletiekunie uitdrukkelijk is bepaald, ten laste
van de leden verplichtingen met derden aangaan.
6. Voor zover van toepassing gelden de in lid 4 en 5 bedoelde rechten en verplichtingen
ook indien deze worden bedongen respectievelijk worden aangegaan door de
Atletiekunie ten behoeve van dan wel ten laste van de Vereniging.
7. De in de leden 3, 4 en 5 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het
Bestuur respectievelijk het bestuur van de Atletiekunie.

Sancties
Artikel 6

1. a. Het handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de Vereniging, en/of waardoor de
belangen van de Vereniging worden geschaad kan leiden tot sancties.
b. Tevens kan het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten,
reglementen, en/of besluiten van organen van de Atletiekunie, alsmede met de
door de Atletiekunie van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen waardoor de
belangen van de Atletiekunie, dan wel van de atletieksport in het algemeen
worden geschaad, leiden tot sancties.
2. a. Daargelaten de bevoegdheid van de Atletiekunie om overtredingen, als bedoeld
in lid 1 onder b te sanctioneren, is het Bestuur bevoegd om overtredingen te
sanctioneren.
b. Van een door het Bestuur opgelegde sanctie kan de betrokkene in beroep gaan
bij de Algemene Vergadering, met inachtneming van het in lid 6 van dit artikel
bepaalde.
3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen door de
Vereniging de volgende straffen worden opgelegd:
• berisping;
• boete;
• schorsing;
• royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
b. Een lid kan geen sanctie worden opgelegd dan nadat hem de gelegenheid is
geboden zich ten overstaan van het sanctionerende orgaan te verdedigen tegen
de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Een opgelegde straf wordt schriftelijk
aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan het Bestuur de beslissing
tevens mondeling aan het lid mededelen.
c. Van het opleggen van een straf wordt via de interne media mededeling gedaan.
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschapverbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in
beroep te gaan.
5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken naar aanleiding van handelen of
nalaten van handelen zoals bedoeld in lid 1 onder a.
b. Nadat het Bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig
mogelijk schriftelijk met opgave van de reden(en) van het besluit in kennis
gesteld.
6. a. Van een door de Vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene
binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het Bestuur in
beroep gaan met inachtneming van het in lid 2.b van dit artikel bepaalde.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
b. Van de overige door het Bestuur opgelegde straffen staat geen beroep open.

Einde lidmaatschap
Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging;
d. door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 5.
2. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde.
b. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
c. Royement geschiedt door het Bestuur.
3. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk
geval het besluit niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging
komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in
de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen daaronder begrepen.
c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
4. a. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van eenendertig (31) dagen (de opzegging dient derhalve
uiterlijk op dertig november (30-11) te zijn gedaan om het per tegen het einde
van het desbetreffende kalenderjaar te beëindigen). Op deze termijn is de
Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Indien binnen eenendertig (31)
dagen voor het einde van het lopende kalenderjaar wordt opgezegd (derhalve nadertig november (30-11), dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd
tegen het einde van het kalenderjaar volgend op dat waarin werd opgezegd.
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het Bestuur, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste drie (3) weken, wanneer:
a. het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, vier (4) weken
voor het einde van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen
jegens de Vereniging heeft voldaan;
b. het lid niet aan de vereisten die op enig moment door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan.
6. Opzegging door het Bestuur heeft onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg, wanneer:
a. de Atletiekunie het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, tenzij het lid tegen
de beëindiging van het lidmaatschap van de Atletiekunie op de door de
Atletiekunie voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is
het lid als lid van de Vereniging geschorst totdat de beëindiging door de
Atletiekunie is bevestigd of ongedaan gemaakt;
b. redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
reden(en).
7. Indien een lid door de Atletiekunie is geroyeerd, is het Bestuur, na het onherroepelijk
worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met
onmiddellijke ingang op te zeggen.
8. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd,
geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin
werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten
opzichte van de Vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin
begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen lidmaatschapsrechten
uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep
te gaan.

Donateurs
Artikel 8

1. De Vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het Bestuur zijn toegelaten
en die zich jegens de Vereniging verplichten om jaarlijks een door het Bestuur
vastgestelde minimum bijdrage te storten. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

3.Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De status van donateur kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse minimum bijdrage voor het lopende boekjaar
voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

Bestuur
Artikel 9

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) meerderjarige personen die door de
Algemene Vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. Bestuursleden worden op basis van een door de Algemene Vergadering vastgesteld
bestuurdersprofiel kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste drie (3)
leden. Daarbij worden de bestaande belangen, functies en nevenfuncties van de
kandidaat vermeld. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende
voordracht.
3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van één of meerdere
bestuursleden dan wel ingeval van een andere wijziging in de samenstelling van het
Bestuur, verdeelt het Bestuur in onderling overleg de functies en stelt het Bestuur de
taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in de interne media, hetzij
door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan alle leden.
4. Het Bestuur geeft jaarlijks aan de Algemene Vergadering een overzicht van relevante
nevenfuncties van de individuele bestuursleden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. Bestuursleden zijn verplicht zich daarbij te richten naar
het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisaties.
6. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar, treedt af volgens
een door het Bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond en
onbeperkt herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
7. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit
daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene Vergadering. Een schorsing die niet
binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.
9. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de
overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin
een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 en zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het
bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de persoon
die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast.
De algemene vergadering kan ingeval sprake is van ontstentenis of belet van alle
bestuurders en er geen persoon door het bestuur is aangewezen die tijdelijk met het
bestuur is belast, één of meer tijdelijke plaatsvervangers benoemen en ontslaan.
Plaatsvervangende bestuursleden hebben voor de tijd dat zij tijdelijk besturen
dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden als het bestuur. Plaatsvervangende
bestuursleden worden ingeschreven bij het handelsregister. Benoeming, schorsing en
ontslag van plaatsvervangers geschiedt op dezelfde wijze als bij bestuursleden.
10. In geval alle bestuursleden voornemens zijn om zelf ontslag te nemen, maar ten
minste één bestuurder bereid is tot het moment van benoeming van nieuwe
bestuursleden aan te blijven als bestuurder, dan vormen deze laatst overgebleven
bestuurders het demissionaire bestuur.
11. De in lid 10 bedoelde bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in bij de algemene
vergadering met vermelding dat zij als demissionair bestuur zullen aanblijven. De
overgebleven bestuurders zijn vanaf dat moment demissionair en blijven aan tot de
algemene vergadering waarin nieuwe bestuurders worden gekozen.
12. Een demissionair bestuur heeft alle bevoegdheden die een gewoon bestuur ook heeft,
met de beperking dat zij geen nieuw beleid meer vormt en besluiten die kunnen
wachten, overlaat aan het nieuwe bestuur. Het demissionaire bestuur is verplicht
ervoor te zorgen dat een nieuwe algemene ledenvergadering wordt uitgeroepen
waarbij nieuwe bestuursleden worden benoemd en alle werkzaamheden verricht die
daarbij horen. Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat lopende
zaken in de vereniging voortgang vinden en dat zij hun taken en (digitale) stukken en
administratie naar behoren overdragen aan de nieuw gekozen bestuurders.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 10

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen
van de Vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het Bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Indien het Bestuur uit meer dan drie (3) personen bestaat is het Bestuur bevoegd uit
zijn midden een dagelijks Bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van
het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taken te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur zijn benoemd.
5. Het Bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt.
6. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang
heeft, meldt dat onverwijld aan de overige leden van het bestuur.
7. Indien een bestuurder niet deelneemt aan de besluitvorming wegens een tegenstrijdig
belang, nemen de overige bestuurders dat besluit onder schriftelijke vastlegging van
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Kan geen besluit worden
genomen omdat de enige bestuurder of alle bestuurders samen een tegenstrijdig
belang hebben, dan neemt de algemene vergadering dat besluit.

Vertegenwoordiging
Artikel 11

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.
2. a. De Vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuursleden waarvan er ten minste één de voorzitter, de secretaris
of de penningmeester dient te zijn.
b. Het Bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op
grond waarvan deze bevoegd zijn de Vereniging in de in de volmacht
omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Bestuur of aan
bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet
niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking
van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door
de Vereniging worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid
tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5
bedoelde handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
betreffende rechtshandeling is besloten.

Boekjaar, rekening en verantwoording
Artikel 12

1. Het boekjaar, tevens Verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met eenendertig
december van ieder kalenderjaar.
2. Het Bestuur dient een verantwoord vermogensbeheer te voeren en is daarbij verplicht
tot het houden van zodanige aantekeningen dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.

3. a. Het Bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering met ten hoogste vijf (5) maanden - een jaarverslag uit
over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de Algemene Vergadering over.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle Bestuursleden;
ontbreekt een handtekening van een Bestuurslid, dan wordt hiervan onder
opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid
van de gezamenlijke Bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
4. a. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie voor het lopende
boekjaar, bestaande uit twee (2) leden en één plaatsvervangend lid die geen
deel mogen uitmaken van het Bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van de periode tot en met de Algemene
Vergadering waarin de kascommissie aan de Algemene Vergadering verslag van
haar bevindingen heeft uitgebracht. Zij zijn aansluitend slechts twee maal
herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsmede
de toelichting bij deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
5. Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen.
6. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de balans en
de staat van baten en lasten strekt het Bestuur tot décharge, voor alle handelingen,
voor zover die uit de jaarstukken blijken.
7. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt
de Algemene Vergadering een andere kascommissie bestaande uit ten minste drie (3)
leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze
commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen
een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van
haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene
Vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de Vereniging nodig
geacht worden.
8. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 7 is niet van toepassing indien aan de vergadering
een samenstellingsverklaring opgesteld door een accountant wordt overgelegd.
9. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk één (1)
maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met
betrekking tot het nieuwe boekjaar op en legt deze uiterlijk in de lid 3 sub a bedoeldeAlgemene Vergadering ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
10. Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 en 3, gedurende zeven (7)
jaar te bewaren.

Geldmiddelen en contributie
Artikel 13

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. omslagen;
c. bijdragen van de donateurs;
d. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
e. ontvangsten uit overige activiteiten;
f. subsidies;
g. sponsorgelden;
h. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen/giften
i. andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
Algemene Vergadering jaarlijks wordt vastgesteld op basis van de begroting. Zij
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, waarvoor verschillende bijdragen
kunnen worden vastgesteld.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Bovendien betaalt ieder lid de door de Algemene Vergadering vastgestelde omslagen
betreffende eventuele bijzondere activiteiten of onvoorziene uitgaven, voor zover die
door de Algemene Vergadering vooraf zijn goedgekeurd op basis van de begroting of
anderszins; deze mogen op jaarbasis niet hoger zijn dan de contributie.
5. Ingeval van schorsing dan wel wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar
eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het
Bestuur anders besluit.
6. De Vereniging is aan de Atletiekunie de door deze jaarlijks vastgestelde afdracht
verschuldigd.
7. Nalatenschappen worden door de Vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.

Besluiten van organen van de Vereniging
Artikel 14

1. Orgaan van de Vereniging zijn het Bestuur en de Algemene Vergadering, alsmede al
die commissies en personen die bij het optreden in functie krachtens de statuten of
de wet door de Algemene Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en
aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid omtrent de eigen taakuitoefening is
toegekend.
2. Indien een lid van een orgaan of commissie een tegenstrijdig belang heeft met de
(commissie van de) vereniging of met de met haar verbonden onderneming of
organisatie, neemt hij niet deel aan de beraadslaging of besluitvorming en is hij verplicht om de betreffende commissie, het bestuur en de algemene vergadering in te lichten over dit tegenstrijdig belang.
3. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de
eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
5 a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is
nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist
rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door
de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan
een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die
ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste
gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan
de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de
wederpartij tot wie het was gericht.
6. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand
komen van het besluit regelen;
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften
bevatten, waarop in lid 5 onder b wordt gedoeld.
7. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het
einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven,
hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is
verwittigd.
8. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 6 onder a, kan door
een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde
vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een
vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de
strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Algemene Vergaderingen
Artikel 15

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een Algemene
Vergadering worden gehouden (de jaarvergadering).
3. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een mededeling via de interne media of door middel van een aan alle
leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de
agenda.
4. a. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de
stemmen in de Algemene Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een
Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na
indiening van het verzoek.
b. Indien door het Bestuur aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg
wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van
een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de Vereniging is gevestigd,
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
b. jaarverslag van het Bestuur;
c. verslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. vaststelling van de contributies;
g. vaststelling van de begroting;
h. benoeming bestuursleden;
i. benoeming kascommissieleden
j. benoeming overige commissieleden;
k. rondvraag.

Het leiden en notuleren van Algemene Vergaderingen
Artikel 16

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of door
zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het Bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door een bestuurslid
notulen gemaakt. De notulen worden via de interne media of website gepubliceerd of
op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de
eerstvolgende Algemene Vergadering te worden vastgesteld.

Toegang en besluitvorming Algemene Vergadering
Artikel 17

1. a. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering.
b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering,
tenzij zij bij de Algemene Vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding
van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van
hun beroep bij te wonen.
2. a. leder lid heeft in de Algemene Vergadering één stem. Donateurs die niet tevens
lid zijn hebben geen stemrecht.
b. Leden tot en met veertien (14) jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen.
Een wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht namens dit lid
uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de Vereniging aan bepaalde personen, anders
dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt
aan die personen ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de Algemene Vergadering.
6. Bestuursleden hebben ieder een raadgevende stem over zaken waar de algemene
vergadering over moet besluiten. De algemene vergadering geeft bestuurders
gelegenheid hun zienswijze te geven voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
8. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken
van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de
personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming
de stemmen staken, beslist het lot.
10. Ongeldige stemmen zijn stemmen die onleesbaar zijn, op enigerlei wijze ondertekend
zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd. Blanco stemmen, ongeldige
stemmen of onthouding van stemmen worden niet tot de uitgebrachte stemmen
gerekend.
11. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te
stellen.

Statutenwijziging
Artikel 18

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene
Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde
(2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde (2/3)
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken daarna
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in de interne media.
Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte
bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten in het handelsregister neer te leggen.
6. De Vereniging behoeft voor iedere wijziging van de statuten, waaronder begrepen
maar niet uitsluitend een wijziging van de naam, de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Atletiekunie.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19

1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de Vereniging is het bepaalde in artikel 18
leden 1 en 3 van overeenkomstige toepassing.b. De Vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee/derde (2/3) van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij de oproeping tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de Vereniging te
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste
veertien (14) dagen bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de Vereniging als
vereffenaars op.
b. De Algemene Vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan
zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één
of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo
bepaald, terwijl de Algemene Vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
5. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen, die van de Vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten door de bewaarders
worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.

Huishoudelijk reglement
Artikel 20

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de Vereniging mogen niet in strijd zijn met die van
de Atletiekunie.

(einde statuten)


Locatie

Locatie:
LRRC
Straat:
Voorschoterweg 8
Postcode:
2324 NE
Plaats:
Leiden
Provincie:
Z-H
Land:
Netherlands
LRRC