CONCEPT agenda Algemene Leden Vergadering LRRC 

Datum: 13 juni 2022
Tijd: 20:45

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen algemene leden vergadering van 12 oktober 2021 (zie Roadreader december 2021) 
  4. Huisvesting LRRC toelichting huidige stand van zaken
  5. Jaarverslag van de LRRC 2021
  6. Financieel jaarverslag van de LRRC 2021
  7. Verslag kascommissie met aansluitend verkiezing kascommissie
  8. Begroting van de LRRC 2022

   PAUZE

  9. Uitreiking van de Houthakkerbokaal
  10. Roadreader verschijnt 3x per jaar, toelichting voorstel
  11. Contributie verhoging per 1 januari 2023met €3 per jaar, toelichting voorstel
  12. Bestuursverkiezing
   Het bestuur stelt voor Ronald Gerrits te benoemen als penningmeester 
   Secretaris: Hans van Ommeren, aftredend en herkiesbaar 
   PR en communicatie: Rob van Heijster, aftredend en herkiesbaar
  13. Zoektocht naar vrijwilligers , trainers, barmedewerker etc
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

Nieuws en nieuwtjes

Aankomende evenementen